Polityka Prywatności i plików cookies

Telefon: +48 94 342 40 18  e-mail: sklep@misuszatek.pl  producent:kolor-plusz

Koszyk:
0,00
Home › Polityka Prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.misuszatek.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu www.misuszatek.pl ma charakter informacyjny, i oznacza to, że  jest ona wyłącznie źródłem informacji a nie źródłem obowiązków dla Usługobiorców (Klientów Sklepu Internetowego).

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka działająca pod firmą: „Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Spółka jawna z siedzibą w Koszalinie (75-671), ul. Krawiecka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000083055, NIP: 6691975108, Regon: 330491005, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Usługobiorcy. Adres poczty elektronicznej: sklep@misuszatek.pl - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą i Sprzedawcą Sklepu Internetowego.

3. Dane osobowe Klienta (Usługobiorcy) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem i są zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane te są zbierane i przechowywane w sposób właściwy i odpowiedni w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Wszelkie określenia występujące w niniejszym dokumencie należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego, chyba że co innego wynika z zapisów niniejszej polityki.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

1. Za każdym razem cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika wyłącznie z działań podejmowanych przez Klienta (Usługobiorcę) w Sklepie Internetowym.

2. Celami zbierania danych osobowych Klienta (Usługobiorcy) przez Administratora są:

a. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. usługi Konto, Newsletter).

b. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora (Newsletter).

3. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Klienta (Usługobiorcy) Sklepu Internetowego są:

a. w przypadku Klienta korzystającego w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską zebrane dane osobowe Klienta udostępniane są wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta korzystającego w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą zebrane dane osobowe Klienta udostępniane są wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów (Usługobiorców) korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania, prowadzenia działalności lub/i siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta (Usługobiorcy).

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 4. powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

6. Klient (Usługobiorca) proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora o korzystaniu z jego Konta Zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Zamawiającego lub Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 

III.  PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Podanie danych osobowych przez Klienta (Usługobiorcę) jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta (Usługobiorcę) jest konieczność realizacji umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej realizacji, na żądanie Klienta (Usługobiorcy).

3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta (Usługobiorcy) jest wcześniejsza zgoda Klienta (|Usługobiorcy) lub  wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora  w tym zgodnych z art. 23 ust. 4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

 

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Klient (Usługobiorca) ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W szczególności prawa te przysługują Klientom (Usługobiorcom), jeżeli one dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta (Usługobiorcę) zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów przez Klienta (Usługobiorcę).

4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta (Usługobiorcy) w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do  wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6.Administrator niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu loginu i hasła w treści e-maila, czy też w innym miejscu niż witryna www Sklepu Internetowego, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów (Usługobiorców) osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta (Usługobiorcy), albo na żądanie uprawnionych, na podstawie prawa organów państwa, w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

VI. AUTOMATYCZNIE ZBIERANE DANE:

1. Podczas wizyty Klienta (Usługobiorcy) na stronie Sklepu automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego (w tym tzw. logi lub pliki dziennika). Ponadto dane mogą być zbierane przez:

a.  pliki „cookies” (tj. „ciasteczka” – gdy Klient odwiedza Sklep Internetowy wysyłane są do jego komputera lub innego urządzenia pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny www Sklepu Internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi informacji oraz podczas procesu zakupowego, w tym w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów Produktów. Stosowanie plików cookies umożliwia podnoszenie jakości usług Sklepu Internetowego dzięki przechowywaniu preferencji Klienta, poprawianiu wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów oraz śledzeniu trendów, dotyczących na przykład sposobów wyszukiwania informacji). Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z witryny www Sklepu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu Internetowego W każdym wypadku Klienta (Usługobiorca) może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej. W razie problemów Administrator doradza skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowanie się z producentem właściwej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Sklepu Internetowego może okazać się utrudnione lub niemożliwe,

b. system „Google Analytics” tj. system analityki internetowej dający wgląd w ruch na stronie Sklepu Internetowego oraz w skuteczność działań marketingowych.

2. Sklep Internetowy automatycznie zbiera dane Klientów (Usługobiorców), którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej Sklepu Internetowego oraz dobrowolnie umieszczają komentarze do Produktów na stronie Sklepu Internetowego, są to dane takie jak: adres e-mail, dane adresu IP, nick, pseudonim.

3. Administrator może przetwarzać również pewne dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – w tym adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, co oznacza, że nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4.Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na witrynie www Sklepu Internetowego nie pozwalają na personalizację i identyfikację Klienta (Usługobiorcy). W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Klienta (Usługobiorcy) witryny www Sklepu Internetowego.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator informuje, że niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego i że po przejściu na inne strony, zapoznać się z właściwą im polityką prywatności.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną takie jak:

a. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

b. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

c. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

4.Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Klient (Usługobiorca) zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w polityce zostanie umieszczona na witrynie www Sklepu Internetowego, a Klienci (Usługobiorcy) posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej polityki, Klient (Usługobiorca) ma prawo do wypowiedzenia polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na witrynie www Sklepu Internetowego.

 

5.Wypowiedzenie niniejszej polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na witrynie www Sklepu Internetowego i wiąże się dla Administratora z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Klienta (Usługobiorcy) z bazy klientów Sklepu Internetowego.

6. Zmiana polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów Sprzedaży, nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą polityki.