Reklamacje

Telefon: +48 94 342 40 18  e-mail: sklep@misuszatek.pl  producent:kolor-plusz

Koszyk:
0,00
Home Dostawa › Reklamacje

Reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 556 oraz 556(1)-556(6) Kodeksu Cywilnego. Jeżeli nabywcą Produktu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1. Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje Produktu oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać:

a. pisemnie na adres: „Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Sp. j ul.Krawiecka 6, Koszalin 75-671 lub

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@misuszatek.pl;

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

b. żądania Klienta - żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

c. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres : „Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Sp. j. ul. Krawiecka 6, 75-671 Koszalin.

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr faktury VAT/paragonu fiskalnego

 

„Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz”

Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Sp. j.

 ul. Krawiecka 6, 75-671 Koszalin

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.misuszatek.pl”

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Umowa sprzedaży została zawarta z „„Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Sp. j.. w dniu ……………….. roku, a odbiór przeze mnie produktów nastąpił w  dniu ………………..……………. roku.[i]

………………………………..
Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedawcy w wersji papierowej)


[i]NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ